Кога се заплождат овцете?

заплождане на овцете

Модерното фермерство е иззело естествения процес на заплождане на овцете от природата и го е поверило на метода на изкуственото осеменяване. Това трябва да става с качествен материал от сертифицирани фирми, за да се избегне безплодието при овцете, което носи значителни загуби на овцевъда.

Процесът на заплождане на овцете се нарича случна кампания и трябва да се проведе в точното време. То не е единно за всяка област, в различни райони се провежда в различно време.

В полските райони това става през месеците юли и август, в планинските и полупланинските малко по-късно. Летният сезон като цяло и най-подходящ, защото агнетата се раждат през декември и януари. Студеното време не е проблем, защото е стабилно и това е здравословно за новородените.

Всъщност времето на заплождане се определя от целите на самата кампания. Ако става въпрос за овце за мляко или за мляко, месо и вълна, по-ранното заплождане и съответно раждане през зимата е препоръчително.

Тогава лактацията е по-продължителна, но пък са нужни топли помещения за майките и малките агнета. Една овца се нуждае от 2-2. 5 метра площ от пода, а всяко агънце от 0. 4 метра, както и от достатъчно фуражи за изхранване.

Овцете с тънко руно могат да се заплодят по-рано, за да родят през есента. Това е изгодно, защото бременността на овцете минава през пасищния период, когато храненето им е по-пълноценно. Агнетата се раждат през септември-октомври и смъртността при тях е по-малка.

кога се заплождат овцете

Ако овцете се отглеждат за вълна и месо, без да се доят за мляко, най-подходящо е пролетното раждане - март и април. Когато агнетата се раждат напролет, това намалява себестойността на продукцията, но пък недостатъците идват от ниската млечна продуктивност.

Дали овцете ще бъдат плодовити зависи в голяма степен от масовото им разгонване, така че и този момент трябва добре да се проследи и предвиди при подготовката на заплождането.

Овцете трябва да са доведи до добра охраненост, но без да са затлъстели. При правилното предвиждане на всички нужни компоненти за ефективна случна кампания може да започне самото заплождане.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest